Alpha Test: 18h ngày 01/01/2022

Open Beta: 19h ngày 01/01/2022


Tân thủ tham gia máy chủ mới

Định Giang Sơn Đạt đẳng cấp 100 đầu tiên

sẽ dành Hạng 1 , áp dụng kế tiếp cho các

Hạng 2 và Hạng 3

Thông tin nhân vật nhận thưởng sẽ được

công bố ngay sau khi nhân vật đó báo danh

nhận thưởng tại NPC Lễ Quan các thành thị


------------------------